32 286 06 23

O fundacji czyli skąd przyszliśmy i dokąd idziemy

Jedyni na Górnym Śląsku


Prowadzimy jedyny na Górnym Śląsku ośrodek, który pomaga młodzieży uzależnionej, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi. To szczególne miejsce. Tu naprawdę wiele się zmienia. W ciągu 25 lat działalności ośrodka ze wsparcia skorzystało ponad 2500 osób. Za tymi liczbami kryją się tysiące godzin terapii, tysiące niepowtarzalnych spotkań, rozmów, prób, zmagań… i przede wszystkim ogromny, nieustanny wysiłek młodych ludzi walczących nie tylko z problemem uzależnienia, ale i z samym sobą, swoimi błędami czy porażkami.

Co do tej pory zrobiliśmy?

Działamy już lat
Rocznie w poradni osób korzysta z naszej pomocy
Pomogliśmy w sumie młodym ludziom

Nasza misja

dbać o rozwój i wzrost człowieka.


Wiemy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niezwykły, należy więc dbać o jego wzrost i rozwój. Chcemy rozwijać w tych młodych ludziach pasję, zaangażowanie i potencjał oraz wiarę we własne możliwości. Dlatego w naszym ośrodku pracuje wykwalifikowany zespół specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Zarząd fundacji

Członkowie rady fundacji

Dokumenty do pobrania

Naszym celem jest mądra pomoc

Czyli taka, która daje szansę na zmianę.

Albo zobacz jak i komu pomagamy lub co o nas mówią.

Skip to content

Statut fundacji

Fundacja „Dom Nadziei”
(Tekst jednolity Statutu zatwierdzony uchwałą nr 91 Zarządu Fundacji „Dom Nadziei” z dnia 23 czerwca 2014 roku)
Bytom 2014

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja „Dom Nadziei” , zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Zofię Milkę i ks. Bogdana Pecia, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Rybniku, dnia 26.02.1998 r. repertorium A nr 1712/98, działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Bytom.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używa podłużnej pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz może podejmować współpracę w realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą.

§ 7

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cel i zasady działania Fundacji

§ 8

1. Celem Fundacji jest pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

2. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

§ 9

1. Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez:

a. utworzenie i prowadzenie terapeutycznych placówek dla osób zażywających i uzależnionych od środków psychoaktywnych;

b. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie;

c. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;

d. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu uzależnień;

e. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;

f. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

g. pomoc społeczną dla osób uzależnionych i ich rodzin;

h. utworzenie i prowadzenie poradni leczenia uzależnień;

i.  organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

j.  wspierania rozwoju rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym, a w szczególności w zakresie realizowania zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;

k.  pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

l.  organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

m.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

n.  udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

o.  organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności pożytku publicznego realizowanego przez Fundację;

p.  podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym przedmiocie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej)

a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

c. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)

d. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E)

e. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

f. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

g. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

h. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

3. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym przedmiocie działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej)

a. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

c. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)

d. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E)

e. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

f. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z)

g. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

h. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11

Fundusze Fundacji pochodzą ze składek członkowskich, imprez publicznych, darowizn, subwencji dotacji otrzymanych od krajowych i zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw (państwowych, społecznych, wyznaniowych i prywatnych), spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej oraz dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z działalności odpłatnej.

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 13

Cały dochód z działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa usługi spadkowe.

§ 15

(Wykreślony)

Rozdział III
Majątek, dochody i zasady Gospodarki Finansowej Fundacji

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,- zł (dwa tysiące złotych) wnoszony przez założycieli w wysokości po 1.000,- zł (tysiąc złotych) każdy, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacji zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 18

1. Rada składa się z 3 lub więcej członków życia społecznego.

2. Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.

§ 19

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Rada Fundacji stanowi organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru a jej członkowie:

a. Nie mogą być członkami Zarządu ani nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim
lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
b. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§ 21

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej raz w roku.

§ 22

1. Wyboru pierwszych 5 członków Rady dokonują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

§ 23

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

§ 24

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyzje podejmuje Przewodniczący Rady. Wymagana jest obecność Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§ 25

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;

c. powoływanie członków Zarządu Fundacji;

d. kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Fundacji.

§ 26

Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 27

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas wyznaczony przez Radę.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

§ 29

Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 30

Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 31

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.

2. Zarząd w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, spadki i zapisy,

e) ustala regulamin Biura Fundacji,

f) podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji –
zatrudnionych w działalności statutowej,

h) powołuje placówki terapeutyczne dla osób zażywających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.

§ 32

Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę.

§ 33

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Aby uchwała była ważna, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 34

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 35

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 36

Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 37

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 38

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 39

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 40

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

§ 41

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 42

(Wykreślony)

§ 43
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Sprawozdania

Sprawozdanie 2014 (2,15 MB) Sprawozdanie 2015 (4,08 MB) Sprawozdanie 2016 (4,22 MB) Sprawozdanie 2017 (8,68 MB) Sprawozdanie 2018 (1,46 MB) Sprawozdanie 2019 (1,45 MB) Sprawozdanie 2020 (1,49 MB)